און זית: העם הישראלי

זה חיבור המגלם גישה ספונטאנית ומקורית, רעננה ומשוחררת למקרא, ובכמה נושאים לפחות הוא פותח פתח חדשני ובלתי צפוי להבנת הכרונולוגיה, התיאולוגיה וההיסטוריוגרפיה המקראית. הגם שהוא חף ממשפטים קדומים ודורך בעקיבות בשבילו המיוחד, אין המחבר מתעלם מתרומותיהם ומשנותיהם של קודמיו בפרשנות המקרא ובחקר המזרח הקדמון, אלא שאינו מקבל אף אחת מהן בלי לבחון אותה בחינה בקרתית באספקלריה של גישתו המיוחדת.

החיבור שלפנינו, הנקי מז'רגון אקדמי ומנוער מכל זיקה לאסכולה זו או אחרת של חשיבה דתית או מדעית, יש בו כדי למצוא מסילות אל ציבורי קוראים - הן בארץ הן בחוץ לארץ - שאינם נזקקים בדרך-כלל לעיונים מן הסוג המקובל יותר בתחומי עיסוקו של און זית.

אהרן אמיר
Home
אתר הבית - Home Page